Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 7
Bảng xếp hạng
CountryClassCharacterLevelResets Thời gian
1Blade MasterKingOfMu8732021-09-16 01:12:44
2High Elf8xELF40012021-09-06 10:39:44
3Blade MasterDestroyer4112021-09-18 14:49:27
4High Elfdsaccd3212021-09-18 13:49:44
5Grand MasterWizard212021-09-17 10:26:32
6Blade Master8xDK112021-09-01 10:42:36
Last Updated @ 09/18/2021 - 08:00 AM
MEDIA all media