Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 0
Bảng xếp hạng
CountryClassCharacterLevelResets Thời gian
1Grand Master8xDW40022021-09-11 01:54:37
2High Elf8xELF40012021-09-06 10:39:44
3Blade Master8xDK112021-09-01 10:42:36
4Duel Master8xMG112021-09-18 22:42:28
Last Updated @ 09/30/2021 - 04:30 AM
MEDIA all media