Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 6
Thông tin nhân vật

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản60
Nhân vật62
Guilds1
Trực tuyến6

Top Resets+

MEDIA all media