Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 7
Đăng nhập

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản61
Nhân vật65
Guilds1
Trực tuyến7

Top Resets+

MEDIA all media