Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ LORENCIA Trực tuyến
Thông tin máy chủ 6
Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.15 Plus
Kinh nghiệm x250
Drop 20%
Master Experience 15x
Loại Reset in game
Loại Reset in game
Drop Lông Vũ 0.1%
Max Master 600 điểm
GHRS ngày đầu 20 lần, các ngày sau 10 lần

Commands

/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/change Làm nhiệm vụ cho nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.
/classe [class] Đổi giới tính Lưu ý: /remaster trước khi đổi giới tính
/attack Tự động train
/offattack Tự động đánh không cần online
/zen [9999999] Lệnh xin zen

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản60
Nhân vật62
Guilds1
Trực tuyến6

Top Resets+

MEDIA all media